top of page

Algemene Voorwaarden

1 Duidelijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten met Roch Design. 1.2 Offertes van Roch Design zijn 1 maand geldig. 1.3 Voor een opdracht wordt een offerte of projectbriefing gemaakt die door opdrachtgever schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd. Als dit (nog) niet is gebeurd, maar opdrachtgever ermee instemt dat Roch Design begint met de opdracht, dan geldt de offerte of briefing als uitgangspunt. 1.4 Als er afspraken worden gemaakt die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan worden deze vastgelegd in de offerte of briefing. 1.5 Werkzaamheden zonder vooraf opgevraagde offerte of mondelinge afspraken gelden als overeenkomst.

 

2 Roch Design doet zijn best 2.1 Roch Design zal de belangen van opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen en hem op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 Roch Design zal de belangen van opdrachtgever bij derden, die onder haar regie werken zo goed mogelijk behartigen. Voor doorgegeven producten en diensten van derden gelden de algemene voorwaarden van de toeleverancier voor opdrachtgever. 2.3 Opdrachtgever zal op zijn beurt alles doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goed resultaat. 2.4 Klant neemt nimmer contact op met derden indien afgesproken. 

 

3 Roch Design heeft een heldere projectaanpak 3.1 Roch Design hanteert voor het verloop van projecten een projectaanpak met daarin de belangrijkste stappen beschreven. 3.2 Roch Design doet haar best gemaakte afspraken na te komen en deadlines te halen, maar planningen en levertijden blijven indicatief tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd. Roch Design heeft geen enkele invloed op de levering van derden. Roch Design heeft geen invloed bij vertragingen op overheidsinstellingen zoals douane. 3.3 Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk met opdrachtgever overlegd. 3.4 Roch Design kan opdrachtgever vragen belangrijke fases of stappen in het project goed te keuren. 3.5 Vóór productie of publicatie worden prototypes, modellen of proeven van het ontwerp door opdrachtgever goedgekeurd. Voor eventuele fouten die dan alsnog over het hoofd zijn gezien is Roch Design niet aansprakelijk. 3.6 Als opdrachtgever te kennen geeft aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan kan Roch Design ook niet aansprakelijk zijn voor fouten. 3.7 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of relevante zaken voldoen aan wettelijke eisen is de verantwoording van opdrachtgever. 

 

4. Leveren van goederen. 4.1 Roch Design levert goederen tegen de geoffreerde prijs zoals vooraf afgesproken 4.2 Het is mogelijk dat leverancier een overproductie levert van 5-10%, deze dient door klant betaald te worden. 4.3 Levertijd van goederen is slechts indicatief maar kan afwijken van vastgestelde datum. 4.4 Goederen dienen altijd 50% vooraf aanbetaald te worden, de overige 50% vooraf levering. 4.5 Roch Design is verantwoordelijk voor de kwaliteitsgarantie zoals goedgekeurd na samples. 4.6 Voor goederen buiten de EU geld een invoer verplichting, deze wordt betaald door de klant. 4.7 Onvoorziene kosten voor het leveren van goederen dienen door klant betaald te worden. 4.8 Roch Design is niet verantwoordelijk voor sluitingen van transporthavens waardoor zendingen vertraging oplopen. 4.9 Roch Design is niet verantwoordelijk voor schommelingen in prijzen van transport kosten en of invoerrechten. 4.10 Roch Design is niet achteraf verantwoordelijk voor bijkomende kosten in verzending en of invoer. 4.11 Samples worden gefactureerd indien anders is afgesproken. 

 

5 Koesteren van ideeën 5.1 Roch Design zal binnen het project alle creativiteit en ideeën gebruiken om tot een zo goed mogelijk product voor opdrachtgever te komen. 5.2 Uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (zoals octrooirecht, modelrecht en auteursrecht) zijn van Roch Design. 5.3 De gedurende het project door Roch Design gemaakte ontwerpen, tekeningen, prototypes, proeven, films en andere materialen en elektronische bestanden zijn eigendom van Roch Design. 5.4 Opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van de ideeën of het ontwerp binnen de overeengekomen of voorgenomen bestemming, voor ruimer gebruik is toestemming van Roch Design nodig. 5.5 Opdrachtgever mag geen veranderingen in de ontwerpen aan (laten) brengen. 5.6 Roch Design mag haar naam op of bij het werk (laten) vermelden en mag het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit of promotie voor zover het opdrachtgever niet schaadt. 5.7 Het uitvoeren van onderzoek naar rechten van derden behoort niet automatisch tot de opdracht. 

 

6 Duidelijkheid in kosten 6.1 Alle kosten worden zo goed mogelijk vooraf aangegeven in offertes. 6.2 Naast het overeengekomen honorarium worden ook de kosten die Roch Design voor de uitvoering van de opdracht maakt vergoed. 6.3 Meerwerk wordt apart tegen normaal tarief vergoed. 6.4 Opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 14 dagen om facturen te voldoen, na het verstrijken van deze termijn kan Roch Design wettelijke rente in rekening brengen.6.5 Alle eventuele kosten in verband met een late betaling (juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus) kan Roch Design in rekening brengen bij opdrachtgever. 6.6 Als opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of in gebreke blijft, mag hij de ter beschikking gestelde resultaten niet gebruiken en komt de licentie te vervallen. 6.7 Alle soorten (neven) werkzaamheden zoals administratie, design, dtp, koerierswerk, balansen, webshop werkzaamheden worden tegen het huidige uur tarief gefactureerd. 

 

7 Houden aan afspraken 7.1 Briefings en/of offertes, maar ook (aanvullende) mondelinge afspraken gelden als overeenkomst. 7.2 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal hij honorarium, gemaakte kosten en kosten van derden van de tot dan verrichte werkzaamheden vergoeden. Daarnaast heeft Roch Design recht op vergoeding voor derving van inkomsten. 7.3 Als Roch Design de overeenkomst opzegt vanwege een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever, zal opdrachtgever het honorarium, gemaakte kosten en kosten derden met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden betalen. 7.4 Opdrachtgever en Roch Design kunnen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. 7.5 Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen of ideeën te gebruiken en vervallen alle licenties. 

 

8 Respecteren van elkaars rechten 8.1 Roch Design garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat Roch Design over het werk kan beschikken. 8.2 Opdrachtgever vrijwaart Roch Design voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de opdracht worden gebruikt. 8.3 Opdrachtgever vrijwaart Roch Design of door Roch Design bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden als gevolg van het toepassen of gebruiken van het resultaat van de opdracht. 8.4 Roch Design zal eventuele geconstateerde fouten zo snel mogelijk melden, maar Roch Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) fouten of gebreken in materiaal, instructies of levering beschikbaar gesteld door opdrachtgever of derden. 8.5 De aansprakelijkheid van Roch Design voor schade is beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, maar is nooit hoger dan het bedrag van het honorarium. 8.6 Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 8.7 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel opdrachtgever als Roch Design geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 8.8 Rechten uit de met Roch Design gesloten overeenkomst kan opdrachtgever niet overdragen aan derden, alleen bij overdracht van zijn gehele onderneming. 8.9 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen, dat geldt ook voor derden die in de opdracht worden betrokken. 8.10 Op de overeenkomst tussen Roch Design en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen zullen aan een bevoegd rechter in het arrondissement Utrecht worden voorgelegd. 

 

9 Akkoord 9.1 De opdrachtgever gaat akkoord met deze algemene voorwaarden als de opdrachtgever ermee instemt dat Roch Design begint met de opdracht, dit kan zowel telefonisch, schriftelijk of per mail. 

bottom of page